تبلیغات
سامانه ایران صنعت - دایرکتوری شرکت های کاریابی ایران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


















iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp




http://emailing.mihanblog.com




 

 

 



ﻛﺎﺭﮔﺸﺎﻱ ﺍﻳﺮﺝ ﺧﻠﻴﻠﻲ میاندوآب ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﻬﺪﺍء ﻭﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺑﻖ ۱۹ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻣﻴﺪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺟﻮﺍﺩﻱ میاندوآب ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ-ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ  ﭘﻮﻳﺶ ﻛﺎﺭ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻓﺮﺧﻲ ﻛﺮﺩ مهاباد ﺥ ﺳﻴﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻮﻳﺪ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ۲۱ ﻣﻬﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ مهاباد ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻃﺒﻘﻪ ۳ ﻭﺍﺣﺪ  ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ بوکان ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻃﺒﻘﻪ ۳ﻭﺍﺣﺪ  ۴ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻫﻴﺮﻭ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩﻱ بوکان ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ۴ ﻛﺎﺭﮔﺰﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﺴﻨﺪﻱ پیرانشهر ﺑﻠﻮﺍﺭﺑﻬﺸﺘﻲ-ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ۴ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻧﻴﺎ پیرانشهر ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺻﺒﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻳﻮﺏ ﺍﺭﺳﻴﻮﻥ ﺍﺷﻨﻮﻳﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺷﺎﺩﺯﺭﺯﺍ ﺟﻨﺐ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ۲۷ اﻣﻴﺪ ﻛﺎﺭﺟﻮ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺩﮊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﭘﺎﺳﺎﮊ ﺍﻓﺸﺎﺭ-ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ۲۸ ﺁﺫﺭﭘﻴﺸﻪ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺗﻜﺎﺏ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺥ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩ۱۵ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۲۹ ﻛﺎﺭﺟﻮ ﺧﺎﻟﺪﺧﺪﺭﺯﺍﺩﻩ ﺳﺮﺩﺷﺖ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭘﻮﺭ ﭘﻼﻙ ۱۵ ۳۰ ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺑﻚ ﭘﻮﺭ ﻗﻨﺒﺮ ماکو ﺥ ﺍﻣﺎﻡ(ﺭﻩ)ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺠﺮ ۳۱ ﻛﺎﺭﮔﺴﺘﺮ ﺍﻟﻨﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭ ﻣﺎﻛﻮ ﺳﺎﻳﺖ ﺏ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﻠﻜﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻗﺎﺑﻴﮕﻠﻮ نقده ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ ﺟﻨﺐ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﭘﻼﻙ  ﻛﺎﺭﺳﺮﺍﻱ ﭼﺎﻳﭙﺎﺭﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻀﺮﺗﻘﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻗﺮﻩ ﺿﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺞ-ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ-ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ۳۴ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﭘﻠﺪﺷﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺮﻩ ﺑﺎﺭ-ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺭﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ ﺭﻓﺎﻩ- ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲ پیشنهاد می کنیم لیست مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در ایلام برچسب‌هاﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ غربی, ارومیه, کاریابی, کاریابی ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ غربی, کاریابی ارومیه, لیست کاریابی, لیست کاریابی آذربایجان غربی, لیست کاریابی ارومیه, لیست مراکز کاریابی, مرکز کاریابی, مرکز کاریابی ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ غربی, مرکز کاریابی ارومیه, مرکز کاریابی و مشاوره شغلی, مرکز مشاوره شغلی, مرکز مشاوره شغلی ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ غربی, مرکز مشاوره شغلی ارومیه, مشاوره شغلی, مشاوره شغلی ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ غربی, مشاوره شغلی ارومیه به اشتراک بگذارید : اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس اشتراک گذاری در لینکداین اشتراک گذاری در تلگرام مطالب مرتبط: لیست مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در آذربایجان شرقی لیست مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در اردبیل لیست مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در البرز لیست مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در اصفهان 2 نظر در “لیست مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در آذربایجان غربی” یداله جوانمرد on ب.ظ گفته: با سلام خدمت مدیریت سایت بنده یداله جوانمرد مدیر کاریابی کار آور هستم به دلیل تغییر مکانی ادرس و نشانی کاریابی اینجانب تغییر کرده لطفا اقدامات تغییری در سایت را انجام دهید ادرس خ سرداران ۲ روبروی بیمه سامان مرکزی ساختمان گلچین طبقه t ۹:۳۳ ق.ظ گفته: سلام علیکم ممنون از شما آدرس و تلفن های کاریابی کارآور به روزرسانی شد موفق باشید پاسخ دادن پاسخ دهید نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * دیدگاه نام * ایمیل * وبسایت خبرنامه استخدامی باروت با عضویت در خبرنامه استخدامی باروت مهمترین اخبار استخدامی را در ایمیل خود دریافت نمایید. ایمیل ... تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری آی ناول می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما | قوانین سایت | تبلیغات ما را دنبال کنید: آموزش فنی و حرفه ای شهر صنعتی رشت (مرکز ارتقاء مهارت شهدای بهدان) رفتن به محتوا خانه درباره مرکز سخن رئیس مرکز تاریخچه و بیوگرافی مرکز تشکیلات و ساختار اداری کارگاه ها کارگاه برق صنعتی(مقدماتی و پیشرفته) کارگاه اتوماسیون و کنترل ابزار دقیق کارگاه تاسیسات و نقشه کشی کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک کارگاه کامپیوتر آموزش و پژوهش آموزش های ثابت مرکز فیلم های آموزشی آموزش های غیرحضوری آموزش فارغ التحصیلان استانداردهای آموزشی حوزه خدمات حوزه صنعت حوزه فرهنگ و هنر حوزه کشاورزی دوره های برگزارشده معرفی شرکتها صنایع فعال در آموزش فرآوری و ساخت مجتمع فولاد گیلان فولاد امیرکبیر خزر بهوزان سبحان دارو تولید و گسترش پایاکلاچ اشی مشی سبحان انکولوژی صنایع متالوژی صنایع داروئی و بهداشتی صنایع غذائی صنایع شیمیایی صنایع خودرو صنایع نساجی صنایع چوب صنایع برق-الکترونیک کاریابی معرفی و پیشنهاد دوره های مفید و مهم جهت اشتغال آخرین فرم های مربوط به جذب نیرو درشرکتها آدرس و مشخصات کاریابی های مجاز آرشیو و تصاویر گزارشات و اخبار مهم دستورالعمل ها دستورالعمل تاسیس مركز جوار كارگاهی و بین كارگاهی نمودار فرآیند ایجاد مركز جوار كارگاهی و بین كارگاهی تبصره 2 ماده 38 مقالات و نوشته ها همایش ها و سمینارها گالری تصاویر تماس با ما اطلاعات تماس پرسش و پاسخ پیشنهادات و انتقادات فرم و نامه نیازسنجی آموزشی ویژه صنایع سال 95 فرم درخواست همکاری بعنوان مدرس مفید و خواندنی دیدنی ، خواندنی ، شنیدنی مذهبی علم و تکنولوژی ورزشی پزشکی اجتماعی وخانواده موسیقی سنتی فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی مطالب ویژه بانوان علوم غریبه وماوراءالطبیعه مدیریت ناکارآمد پیک (ضمیمه اخبار رادیو ) نوشته ها و مقالات مرتبط جستجو برای: آدرس و مشخصات کاریابی های مجاز برطبق آئین نامه های مصوب در هیئت دولت ووزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی وظیفه شناسائی ومعرفی نیروی کار مشمول قوانین تامین اجتماعی برعهده موسسات وشرکتهای خصوصی دارای امتیاز وزارت خانه مزبور میباشد . براین اساس وبرطبق آخرین اطلاعات دریافتی ، آدرس ومشخصات کاریابی های دارای مجوز در استان گیلان بشرح ذیل است : دانلود فایل pdfجدول مشخصات کاریابی های استان گیلان جدیدترین خبر مهم دعوتنامه جلسه هم اندیشی با صنایع شهر صنعتی رشت نامه و فرم دریافت نیازهای آموزشی ازصنایع وکارخانجات درسال 95 مراحل چگونگی پرداخت هزینه های ثبت نام توسط شرکت های متقاضی عکس روز مردانی برای تمام فصول! خوشاآنانکه باردوستی راکشیدندونرنجیدندو.... پیوندها آمار بازدید امروز: 790 کل بازدید ها: 239,318 دسترسی های سایت آموزش و پژوهش . . اخبار مرکز . . معرفی صنایع . . درباره مرکز . . کاریابی و اشتغال . . مطالب مفید اطلاعات تماس تلفن تماس: نشانی: شهر صنعتی رشت،انتهای ورودی دوم نرسیده به مجتمع فولاد گیلان،جنب آریا پویا. مرکز ارتقاء مهارت شهدای بهدان نوشته‌های تازه آغاز ثبت نام دوره های قابل اجرا در مرکز تا تاریخ (وتایک روز قبل ازشروع) پروفسورسمیعی ، الگوی تواضع و فروتنی همای و پروین اعتصامی (محتسب مستی به ره دیدو …….) مبانی تحکیم خانواده ۹ (خصوصیات زن خوب ، مرد خوب ) ده مهندسی شگفت انگیز و مدرن با افتخار نیرو گرفته از  اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید موسسات کاریابی در مالزی - موسسه حقوقی ملک پور https://malekpour.ir/موسسات-کاریابی-در-مالزی/  پیشنهاد می نماییم به منظورکسب اطلاعات بیشتر در خصوص کاریابی در مالزی و پیدا کردن موسسات و شرکت های کاریابی با وکلا ارشد و مشاورین مجرب ... موسسات کاریابی در فرانسه : - موسسه حقوقی ملک پور https://malekpour.ir/موسسات-کاریابی-- آیا می خواهید از طریق موسسات کاریابی در فرانسه شغل مناسبی را پیدا ... تعداد دفاتر زیادی در سراسر کشور دارد که فهرست کار و منابع کاریابی را ... لیست بهترین شرکتهای کانادایی با درصد استخدام بالا در ... www.ganjico.com/.../لیست-بهترین-شرکتهای-کانادایی-با-درصد-استخدام--بالا-در-س... جاب آفر-job offer-پیشنهاد شغلی کانادا-استخدام کانادا-کاریابی در کانادا-شغل در ... در لیست زیر شما بهترین شرکت های کانادایی که در سال 2016 رتبه بالایی در ... وب سایت های کاریابی کانادا –- پیش از آنکه بتوانید از وب سایت های کاری